Polityka prywatnosci

Polityka prywatnosci

Informacja dotycząca  przetwarzania  danych osobowych przez Appaloosa Sp. Z O.O.


Polityka prywatności_fanpage_FB_rodo.docx


Klauzula Informacyjna Appaloosa

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), pragniemy Państwa poinformować o następujących zasadach przetwarzania danych osobowych:

Administrator Danych Osobowych (ADO)
Appaloosa Sp. z o.o. .Nasza siedziba znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Partynicka 8, 53-031. Skontaktować się z nami można za pomocą telefonu: 71 7 900 900 oraz poczty e-mail: appaloosa@appaloosa.pl.
Dodatkowe informację można uzyskać przez stronę internetową www.appaloosa.pl.

Inspektor ochrony danych osobowych (IOD)
Cezary Sadowski, adres e-mail: iod@rodo.pl.

Appaloosa przetwarza Państwa dane w celu:

 1. Rekrutacji i zatrudnienia do naszej firmy

Podstawa prawna:Art. 6 ust. 1 lit b RODO, art. 22(1) Kodeksu pracy. Państwa dane osobowe wskazane w art. 22(1) Kodeksu pracy przetwarzamy w oparciu o w/w przepis. Podanie tych danych jest wymogiem ustawowym i niezbędnym do realizacji celu rekrutacji. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Okres przechowywania danych osobowych: Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres trwania rekrutacji, a gdy wyrazili Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 6 miesięcy od daty nadesłania dokumentów aplikacyjnych. Dane kadrowe oraz BHP zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.


 1. Sprzedaży motocykli, usług i akcesoriów z tym powiązanych.

Podstawa prawna przetwarzania:Art. 6 ust. 1 lit b RODO.

Okres przechowywania danych osobowych:przez okres niezbędny do realizacji zawartych umów i zasad w nich określonych. Minimum 5 lat od końca roku, w którym wystawiono ostatnią fakturę/dowód księgowy.

EOG: Dane osobowe osób składających zamówienie dot. motocykli są przetwarzane poza obszarem EOG- przekazujemy je do identyfikacji składanych zamówień (imię i nazwisko, dane kontaktowe) do naszej centrali w USA - H-D U.S.A., LLC. W innych przypadkach Państwa dane nie będą przetwarzane poza obszar EOG.


 1. Serwisowanie motocykli 

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit f RODO. 

Okres przechowywania danych osobowych:Zgodnie z oferowaną gwarancją.


 1. Prowadzenia działań marketingowych związanych z prowadzoną działalnością.

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit f RODO. Podanie danych jest dobrowolne.

Okres przechowywania danych osobowych: Dane marketingowe – do momentu wniesienia żądania usunięcia danych osobowych przez podmiot danych.

Odbiorcy danych: W przypadku danych marketingowych dot. wysyłki newslettera dane przekazywane są Harley-Davidson Europe Ltd. Harley-Davidson® Wrocław będzie traktować te informacje zgodnie z polityką prywatności


 1. Organizowanie konkursów oraz wydarzeń na terenie obiektu

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit f RODO. 

Podczas różnego rodzaju wydarzeń wykonywane są zdjęcia i filmy dokumentujące ich przebieg. Utrwalony wizerunek przetwarzany jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu realizacji i promocji wydarzenia.

W przypadku zamiaru publikacji Państwa wizerunku, o którym mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prosimy Państwa o zgodę, a w przypadku osób nieletnich, zgodę ich opiekuna prawnego- – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która będzie podstawą prawną publikacji wizerunku 

w celu promocji wydarzenia.

Okres przechowywania danych osobowych: Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wyrażenia zgody, do momentu jej wycofania.


 1. Organizowanie jazd testowych (użyczenie motocykla)

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit b RODO. 

Okres przechowywania danych osobowych:przez okres niezbędny do realizacji zawartych umów i zasad w nich określonych. Minimum 5 lat od końca roku, w którym wystawiono ostatnią fakturę/dowód księgowy.


 1. Współpracy z firmami zewnętrznymi z którymi ADO ma podpisaną umowę na świadczenie usług.

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit b RODO, podanie danych jest niezbędne w celu współpracy.

Okres przechowywania danych osobowych:przez okres niezbędny do realizacji zawartych umów i zasad w nich określonych. Minimum 5 lat od końca roku, w którym wystawiono ostatnią fakturę/dowód księgowy.


 1. Przyszłe dochodzenia roszczeń.

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit f RODO.
Okres przechowywania danych osobowych: Dane klientów w przypadku dochodzenia ewentualnych roszczeń, przez okres 10 lat od daty zawarcia umowy kupna – sprzedaży bądź też ostatniego kontaktu z klientem.

 • Ochrona mienia i osób przebywających na terenie ADO
  Źródło pochodzenia danych: 
  Dane pochodzące z monitoringu.
  Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit f RODO.
  Okres przechowywania danych osobowych: Od momentu nagrania max. 3 miesięcy.


W przypadku pojawienia się innego celu niż wymieniony powyżej obowiązek informacyjny zostanie Państwu przekazany bezpośrednio w formularzu lub podczas pierwszej czynności skierowanej do Państwa.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a lub b RODO:
 • prawo dostępu do treści danych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych
 • Jeżeli podstawią prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO: 
 • prawo dostępu do treści danych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO: 
 • prawo dostępu do treści danych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych


Prawo do cofnięcia zgody:
Jeżeli przetwarzanie odbywa się  na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w każdej chwili, przesyłając wiadomość e-mail na adres:appaloosa@appaloosa.pllub osobiście w siedzibie Administratora.  Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.   

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony ADO, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Bezpieczeństwo danych:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z postanowieniami RODO, na piśmie lub w drodze elektronicznej, w celach podanych powyżej oraz przy wykorzystaniu odpowiednich metod, służących zagwarantowaniu bezpieczeństwa i poufności danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO. Współpraca pomiędzy naszą firmą, a podmiotami biznesowymi jest regulowana przez odpowiednie zapisy prawa. 

Odbiorcy danych:

W związku z przetwarzaniem danych, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, takim jak:  

 • Właściwym podmiotom administracji publicznej i samorządowej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 • Firmom świadczącym usługi, a w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, podmiotom wykonującym usługi audytu, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, szkoleń, finansowe, ubezpieczenia, serwisu urządzeń, korespondencyjne.
 • Innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla administratora.
 • W przypadku danych marketingowych dot. wysyłki newslettera dane przekazywane są Harley-Davidson Europe Ltd. Harley-Davidson® Wrocław będzie traktować te informacje zgodnie z polityką prywatności
 • Dane osobowe osób składających zamówienie dot. motocykli są przetwarzane poza obszarem EOG- przekazujemy je do identyfikacji składanych zamówień (imię i nazwisko, dane kontaktowe) do naszej centrali w USA - H-D U.S.A., LLC. W innych przypadkach Państwa dane nie będą przetwarzane poza obszar EOG.


Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.